voorwaarden abonnement

1. Lesperiode

1.1 De lesovereenkomst gaat in op ……………………… en eindigt op ……………………….
Deze overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij deze uiterlijk één maand voor de hierboven genoemde einddatum per e-mail wordt opgezegd.

1.2 Na één jaar een jaarabonnement te hebben afgenomen kan er per e-mail tussentijds opgezegd worden op de eerste van elke maand. Hiervoor geldt één maand opzegtermijn.

1.3 Tussentijdse opzegging voor een nieuw jaarabonnement, ingaande op de hierboven ingevulde datum(1.1), is alleen mogelijk op de datum van de 20e les. Dit dient uiterlijk een maand voor de datum van de 20e les per e-mail gemeld te worden.
Na de opzegging krijgt u een eindafrekening zodat het verschuldigde lesgeld overeenkomstig is met dat van 20 pianolessen.

1.4 De lessen vinden (twee) wekelijks plaats op een in overleg te bepalen tijdstip. 

2. Vakantieperioden

De vakantieperioden worden geregeld overeenkomstig het basisonderwijs in Deventer.

3. Aantal lesweken

Er wordt uitgegaan van 40 lesweken in het jaar. Voor de leerlingen die op de maandag les hebben wordt rekening gehouden met de paas- en pinksterdagen. Voor deze leerlingen geldt een aantal van 38 lesweken.

4. Overgang van strippenkaart naar jaarabonnement

Indien een leerling overgaat van een strippenkaart naar een jaarabonnement wordt het aantal openstaande strippen van de kaart in mindering gebracht op het aantal lessen dat in het betreffende jaar wordt berekend.


 

5. Uitleg berekening lesgeld

Het betreft …………………………………………… aantal lessen per jaar (minus eenmalig ……………indien er nog strippen open staan).

De lesprijs is …………………………………………… Euro.

Het lesgeld bedraagt …………………………………………… Euro per jaar. (aantal lessen x lesprijs)

Het lesgeld per maand bedraagt …………………………………………… Euro. (jaarbedrag / 12 maanden)

Het totaal verschuldigde bedrag wordt in 12 termijnen voldaan op de 28e van elke maand op IBAN nummer: [bankrekeningnummer] t.n.v R.A. Klijn o.v.v………………………………………… Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs.

Er wordt daarnaast maandelijks een factuur verstuurd met het verschuldigde bedrag. Het bedrag dient te worden betaald voor de uiterlijke betaaldatum.

6. Uitval lessen

6.1 Als de leerling niet aanwezig kan zijn bij de les dient dit zo spoedig mogelijk telefonisch of per 
e-mail gemeld te worden.

6.2 Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. Indien de les minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd is verplaatsing  binnen de werkweek van de les mogelijk mits hier ruimte voor is. Opsparen van lessen is niet mogelijk.

6.3 De leerling heeft geen recht op restitutie van lesgeld als de les door ziekte van de docent of een andere zwaarwegende reden tot maximaal 2 keer uitvalt per lesjaar. Bij overschrijding van dit maximum wordt er opnieuw een berekening gemaakt voor de maandelijkse uitbetaling van de lessen.

6.4 
Indien de docent incidenteel om moverende redenen niet in staat is om les te geven, dan komt de docent met de leerling een dag/tijdstip overeen waarop  de les wordt ingehaald.

7. Ontheffing lessen

7.1 Indien de leerling wegens langdurige ziekte of zwangerschap de lessen niet meer kan of mag vervolgen dient de aanvraag van les ontheffing te worden ondersteund met een schriftelijke doktersverklaring. Deze ontheffing gaat in vanaf één maand na de laatste genoten les.

7.2 Indien de leerling verhuisd naar een gemeente buiten een cirkel van 20 km rondom de gemeente Deventer is ontheffing van de les mogelijk.

8. Bijhouden van de lessen

De lessen worden bijgehouden op een kaart die wordt verstrekt aan het begin van het seizoen. Eén voor de administratie van de leerling en één voor de administratie van de docent. De kaart van de leerling en die van de docent wordt door de docent bijgehouden. Bij de eindafrekening is de kaart van de docent bepalend.

9. Vakantiedata regio Noord 

De vakanties van de leerlingen zullen gelijkvallen met de schoolvakanties van Regio noord.

Deze zijn te vinden op de pagina van de rijksoverheid:

schoolvakanties